Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR.

Velmi si vážíme Vaší důvěry v naši společnost, a proto ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost.

Hotel Skalský dvůr plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete například při používání našich webových stránek, především u online rezervace, nebo při ubytování se na hotelové recepci.

Vaše osobní údaje od Vás požadujeme pouze za účelem splnění právní povinnosti (zákon o místních poplatcích – výběr poplatku za rekreační pobyt nebo poplatku z ubytovací kapacity, zákon o pobytu cizinců na území České republiky) a za účelem plnění smlouvy (smlouva o ubytování nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu – rezervace ubytování), k tomuto od Vás nepotřebujeme souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsou nutné pro naplnění účelu, za kterým byly zaznamenány, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu, kterou vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon. Poté je likvidujeme, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být nikterak obnoveny.

Bez Vámi uděleného souhlasu Vám nezasíláme žádná marketingová sdělení.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Hotel dle nařízení „GDPR" má oprávněný zájem na ochraně hotelového majetku a bezpečnosti zaměstnanců a hotelových hostů, a za tímto účelem využívá kamerového systému. Kamerový záznam uchovává po dobu 7 dnů ode dne pořízení a je zabezpečen dle nejvyšších bezpečnostních standardů.

Za podmínek uvedených v GDPR po nás můžete požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete si vyžádat přístup ke zpracovaným údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, požadovat získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a předání těchto údajů jinému správci, požadovat, aby osobní údaje byly rovnou předány druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.