Historie Skalského Dvora

Původně šlechtický dvůr se nachází na Českomoravské vrchovině, mezi městy Bystřice nad Pernštejnem a Novým Městem na Moravě, v jižní části k.ú. Lhota (náležící k obci Lísek).

Počátky Skalského dvora možná sahají již do přelomu 16. a 17. století. Zdejší dvůr snad vznikl za Václava Plesa Heřmanského ze Sloupna, od roku 1592 majitele bystřického panství, k němuž Lhota náležela. Je pravděpodobně totožný s Lhoteckým dvorem, připomínaným poprvé v roce 1609, když poručníci dětí Zikmunda Jana Plesa prodávali bystřické panství Janu Čejkovi z Olbramovic a na Polici. Po několika dalších majetkových změnách připadl tento dvůr s bystřickým panstvím v roce 1731 Arnoštu Matyášovi Mitrovskému z Nemyšle.

Původní šlechtický dvůr

Pravděpodobně v době, kdy byl dvůr v majetku hrabat Mitrovských došlo někdy v polovině 18.století k barokní přestavbě celého dvora. Vznikla tak pravidelná dispozice kolem velkého nádvoří. Reprezentační částí se stalo východní křídlo dvora. Jeho střed tvořila jednopatrová obdélníková budova určená zřejmě pro případný pobyt vrchnosti ve dvoře a mající tak charakter zámečku či letohrádku, které v této době vznikaly při řadě vrchnostenských dvorů. Na funkci této budovy lze soudit podle jejího vzhledu, výslovné označení jako zámek, zámeček či letohrádek nebylo zatím v pramenech nalezeno. Skalský zámeček byl postaven na principu souměrnosti.

Léto u Skalského rybníka 70.léta

Střed budovy tvořil valeně klenutý průjezd vedoucí do nádvoří. Nad portálem průjezdu byla umístěna kartuš se znakem Mitrovských z Nemyšle. Nad římsou prvního patra byl střed zámečku zvýrazněn trojúhelníkovým štítem s hodinami. V interiéru přízemí byly hospodářské místnosti a byt panského služebníka.


Většinu interiéru patra zaujímal oválný sál, zbytek prostor tvořily čtyři půdorysně shodné místnosti – předsíň (s ústícím schodištěm) a tři panské pokoje. Místnosti měly ploché stropy zdobené štukem. Sedlová střecha byla zdobena dvěma symetricky umístěnými vikýři.


Spolu se dvory v Domanínku, Vojetíně, Rozsochách a Novými dvory patřil Skalský dvůr až do 20.let 20.století velkostatku Dolní Rožínka, hraběte Vladimíra Mitrovského. Zákonem o pozemkové reformě z roku 1919 přišly pozemky velkostatku do prodeje.

První parcelace Skalského dvora proběhla v roce 1923, druhá parcelace do vlastnictví drobných zemědělců proběhla v letech 1925-1926, celkem 15 ha orné půdy. Zbytkový statek Skalský dvůr i se zámečkem zůstal majetkem Mitrovských z Nemyšle do roku 1945. Po opuštění republiky jeho majiteli hrabaty Mitrovskými, přešel dvůr pod státní správu. 10. 4. 1946 podal MNV žádost na ONV, tehdy v Novém Městě na Moravě, o provedení konfiskace Skalského dvora. Budovy a pozemky mělo obhospodařovat Hospodářsko – potravinářské družstvo vytvořené drobnými zemědělci ze Lhoty, kteří byli členy Jednotného svazu českých zemědělců. V roce 1947 odešli ze Skalského dvora všichni dosavadní pracovníci a zůstal tu pouze šafář. Od roku 1950 na Skalském dvoře hospodaří Státní semenářský statek Dolní Rožínka. V té době dochází k velké devastaci hospodářského dvora i obytných budov.

Skalský Dvůr jako hospodářské budovy


Historie hotelu

V roce 1976 předal Semenářský statek Dolní Rožínka své odloučené hospodářství Skalský dvůr do trvalého a bezplatného vlastnictví bohuňovskému JZD. V té době však byly objekty již zchátralé a zpustlé a poněvadž by rekonstrukce budov dvora byla velmi nákladná, zrodila se u některých funkcionářů JZD myšlenka nabídnout farmu jako rekreační zařízení některému velkému podniku. Z mnoha zájemců (Agrozet Brno, Zemědělské stavební sdružení Blansko aj.) se vážným zájemcem stalo Federální ministerstvo zemědělství a výživy (FMZVŽ).

Průkopníkem přestavby na FMZVŽ byl Josef Svobodník, dále ing. Rádl a ing. Kyslík. Studii přestavby vypracovala v roce 1978 Architektonická služba Brno, ved. projektant ing. arch. V. Pšíkal. Tato studie řešila rekonstrukci stávajících budov a dostavbu ubytovací části.

V roce 1979 bylo rozhodnuto o přestavbě Skalského dvora. Majitelem se stane FMZVŽ a JZD se sídlem v Bohuňově bude po ukončení výstavby jeho provozovatelem.

Vzhledem k velmi špatnému stavu budov bylo nakonec rozhodnuto o demolici všech staveb, vyjma barokní části (dnešní Šafářův dům) nepoznamenané pozdějšími necitlivými stavebními úpravami. Smlouva o přestavbě Skalského dvora byla podepsána FMZVŽ, Krajskou zemědělskou správou (KZS), Okresní zemědělskou správou (OZS) a JZD se sídlem v Bohuňově dne 25.11. 1980. Hlavním dodavatelem se stalo Stavební sdružení Žďár nad Sázavou a hlavním projektantem Agroprojekt Brno pod vedením Ing. arch. Dohnala. Vedoucím stavby školicího střediska byl Ing. Špatka, od roku 1982 až do jejího dokončení, Ladislav Popelka. Výstavba byla zahájena 1.8.1981, po předchozím vyklizení objektů a bouracích pracích téhož roku v červenci. Na podzim bylo zjištěno, že není možno zachovat ani původně uvažovaný objekt Šafářův dům. Tato budova sloužila za doby užívání státním statkům jako sklad umělých hnojiv. Před demolicí bylo provedeno její přesné zaměření a budova byla postavena podle původní dispozice i včetně kleneb znovu.

20. května 1985 byl zahájen zkušební provoz. Stavba byla dokončena 31.8. 1985 a v září téhož roku převedena do trvalého užívání. V roce 1988 byly vybudovány 2 tenisové kurty, volejbalový a nohejbalový.

Podoba hotelu Skalský dvůr r.2000


V období 2000 – 2009 se pokračovalo v dostavbě hotelu a také byla prováděna rekonstrukce v celém areálu Skalského dvora. Byla vybudována čistírna odpadních vod, provedena plynofikace kotelny, nové rozvody ÚTV, rekonstrukce koupelen, zastřešení ubytovací části sedlovou střechou, výměna oken, zateplení a nová fasáda na celém objektu Skalského dvora.

V letech 2002 – 2003 byl vybudován v areálu hotelu krytý bazén a zrekonstruována sauna včetně odpočívárny. V období 2006 – 2007 byl podle projektu Ing. arch. Louba postaven velký konferenční a společenský sál, na střeše s obytnou terasou. Nejnovější realizovanou investiční akcí bylo vybudování nového patra ubytovací části, evakuačního výtahu a EPS v celém areálu hotelu. Projekt vznikl v ateliéru Santis Žďár nad Sázavou, pod vedením Ing. Teplé. Výstavba probíhala v letech 2008 – 2009.

V roce 2014 proběhla modernizace hotelové haly a recepce. V roce 2015 byly rekonstruovány všechny tříhvězdičkové pokoje v 1.-3. patře hotelu.

Během roku 2020 hotel Skalský dvůr ve spolupráci s Lesy České republiky a obcí Lísek vybudoval lesní a luční bar. Díky těmto atraktivním místům hotel rozšířil svoji nabídku pro firemní i rekreační klientelu o zajímavé cíle. K těmto cílům nabízí hotel i teambuildingový program. Pro rekreační pobyty je nově v nabídce i Výletokoutek.

V roce 2021 hotel Skalský dvůr ve spolupráci s Klubem českých turistů zahájil výstavbu okružních tras k lesnímu a lučnímu baru.
Hotel Skalský Dvůr - kongresový hotel na Vysočině se zázemím pro firemní akce, konference, teambuildingy i rodinné dovolené a rekreace